Svensk/Norskt Kultur- och Informationscenters Stadgar
1 Föreningen SVENSK/NORSKT kultur- och informationscenter i Furudal har till syfte att ideellt och ekonomiskt verka för ett ökat kulturutbyte mellan Sverige och Norge. Föreningens syfte är dessutom att visa den unika historiska händelsen under andra världskriget som utbildningen av norsk polititropp innebar och som har inneburit främjadet av ett framtida samarbete mellan det svenska och norska folket.
2 Medlemsskap kan vinnas av fysisk eller juridisk person som ansluter sig till föreningens ovan angivna syfte och som är intresserad av att stödja föreningens verksamhet. Den medlem som motarbetar föreningens syfte kan uteslutas genom beslut av styrelsen.
3 Föreningens styrelse ska bestå av minst sju, högst tolv ledamöter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljes direkt vi årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.
Övriga styrelseledamöter väljes av årsmötet för en tid av två år, med växelvis avgång, så att vid varje årsmöte hälften av styrelseledamöterna väljes.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. För beslut erfodras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre personer. Arbetsutskottet kan vid behov adjungera annan person.
4 Styrelsen utser inom sig firmatecknare.
5 För granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) för ett år i sänder två revisorer, jämte två suppleanter.
6 Föreningens verksamhetsår sammanfäller med kalenderåret.
7 Ordinarie årsmöte skall hållas före september månads utgång. Personlig kallelse till årsmötet skall utgå skriftligen minst en månad i förväg. Ärende, som enskild medlem vill ha behandlat på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.
Extra föreningsmöte sker på kallelse av styrelsen, när den så finner skäligt eller när minst 10% av föreningens medlemmar gör framställning härom. I kallelse till sådan sammanträde skall angivas, vilka ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet. Kallelsen till extra föreningsmöte skall utgå minst 14 dagar i förväg.
8

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
  2. Revisorernas berättelse.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  4. Fastställande av antalet ledamöter enligt 3
  5. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för tiden intill nästa årsmöte.
  6. Val av övriga ledamöter enligt 3.
  7. Val av revisorer
  8. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande till en valberedning för tiden intill nästa årsmöte.
  9. Fastställande av årsavgift.
9 Omröstningen på föreningsmötet (årsmötet) sker öppet, såvida vid personval ej någon föreningsmedlem begär sluten omröstning. Varje medlem har en röst. Närvarande medlem kan på föreningsmöte företräda ytterligare en medlem genom skriftlig fullmakt. Representant för medlem, som är organisation, skall förete fullmakt, underskriven av behörig firmatecknare. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller, att val avgöres genom lottning, medan i andra ärenden föreningens ordförande har utslagsrätt.
10 Beslut som upplösning av föreningen är giltig först då det godkänts av två på varandra följande föreningsmötenm varav det ena skall vara årsmötet och det andra inte får följa tidigare än tre månader efter det första. För beslut om upplösning krävs tre fjärdedels majoritet. Befintlig behållning skall komma Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus till godo. Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus förvaltar i dag Veteranmuseet.
11 Ändringar av stadgar kan ske på ordinarie eller extra föreningsmöte med tre fjärdedels majoritet. Dock krävs för ändring av 10 tre fjärdedels majoritet på två varandra följande möten, var av det ena skall vara årsmöte.